Privacyverklaring

U bent klant van Body Care Dordrecht, of hebt interesse in producten van PowerSlim, Dècaar en/of Care for Women. Het kan daarom zijn dat Body Care Dordrecht persoonsgegevens van u verwerkt.

Body Care Dordrecht hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe Body Care Dordrecht dat doet.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Body Care Dordrecht. Voor vragen over uw privacy is Body Care Dordrecht als volgt voor u bereikbaar:

 • Bezoekadres: Branco 27, 3315 WR Dordrecht, Nederland
 • Website: www.bodycaredordrecht.nl 
 • Telefoonnummer: 06-41964914
 • E-mailadres: infobodycaredordrecht@gmail.com

Uw persoonsgegevens waarover Body Care Dordrecht beschikt zijn ofwel afkomstig van uzelf, omdat u ze op de website van Body Care Dordrecht  heeft ingevoerd. Ofwel zijn uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven door uw PowerSlim Coach en schoonheidsspecialist (Body Care Dordrecht) en/of Care for Women specialist ( Care for Women Dordrecht).

Via de Website kunt u de volgende gegevens aan ons verstrekken: N.A.W.-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie gebruiken wij om nieuwsbrieven aan u sturen of om opvolging te geven aan een verzoek van u om met u in contact te treden. U bent nooit verplicht om gegevens in te voeren in onze Website. Maar als u de gegevens niet verstrekt, kunnen wij u geen nieuwsbrief versturen of met u in contact treden.

U verstrekt ook persoonsgegevens aan uw PowerSlim Coach en Care for Women specialist. Uw PowerSlim Coach en Care for Women specialist doet dat voor eigen doeleinden en is voor die eigen doeleinden zelf de verantwoordelijke voor de verwerking. Uw PowerSlim Coach en Care for Women specialist geeft ook bepaalde persoonsgegevens aan ons door die Body Care Dordrecht voor haar doeleinden verwerkt. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PowerSlim – Care for Women-producten en –diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om de werking van PowerSlim – care for Women-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan uw PowerSlim Coach en Care for Women specialist te verstrekken, maar als u de gegevens niet verstrekt, kan dat van negatieve invloed zijn op de diensten Body Care Dordrecht of uw PowerSlim Coach en/of Care for Women specialist levert. 

Body Care Dordrecht verwerkt uw persoonsgegevens dus voor marketingdoeleiden en kwaliteitsdoeleinden.

Het is noodzakelijk dat Body Care Dordecht deze persoonsgegevens van u verwerkt om overeenkomsten met u uit te voeren, en om gerechtvaardigde belangen van Body Care Dordrecht te behartigen, namelijk het belang van Body Care Dordrecht om u op de hoogte te stellen van PowerSlim- Care for Women-producten en -diensten, en om de kwaliteit daarvan te analyseren en te verbeteren. Body Care Dordrecht verwerkt op dit moment geen persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Mocht Body care Dordrecht dat in de toekomst gaan doen, wordt u daar tijdig over geïnformeerd. U kunt de eenmaal gegeven toestemming altijd intrekken, maar dat heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Body Care Dordrecht bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is om de marketingdoeleiden en kwaliteitsdoeleinden te dienen. In de praktijk komt het erop neer dat uw persoonsgegevens na 10 jaar worden verwijderd nadat de laatste mutatie van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden in onze databestanden. 

Als Body Care Dordrecht uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar vooraf over geïnformeerd.

Body Care Dordrecht verwerkt de persoonsgegevens enkel voor interne doeleinden. Body Care Dordrecht stelt uw persoonsgegevens dus niet ter beschikking aan derden. Wel besteedt Body Care Dordrecht de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden (“Verwerkers”). Deze Verwerkers zijn met zorg geselecteerd. En zij zijn gebonden alle afspraken die nodig zijn uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn. Body care Dordrecht geeft dan ook geen persoonsgegevens door aan degelijke landen, tenzij u daar voorafgaand toestemming voor heeft gegeven.

Alle persoonsgegevens die Body Care Dordrecht verwerkt, zijn zeer goed beveiligd. Zo is het pand waar vanuit Body Care Dordrecht werkzaam is, zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de Website, van Body Care Dordrecht. Verder monitort Body Care Dordrecht continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat Body Care Dordrecht met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die informatie gegeven. Verder heeft u het recht:

 • op inzage in uw gegevens;
 • op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
 • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;
 • om  bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van Body Care Dordrecht;
 • om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;
 • op beperking van de verwerking;
 • op dataportabiliteit
 • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Body care Dordrecht via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, berichten wij u.

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop Body Care Dordrecht uw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons. Body Care Dordrecht probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.