Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden, hierna te noemen voorwaarden, gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen van Body Care Dordrecht hierna te noemen Body Care Dordrecht.

1.2 In deze voorwaarden wordt het bedrijf Body Care Dordrecht aangeduid als ‘verkoper’ en de wederpartij als ‘koper’.

1.3 Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd zijn door Body Care Dordrecht. De overige voorwaarden blijven dan onverkort van kracht.

1.4 Door plaatsing van een bestelling of door het accepteren van een aanbieding geef je aan dat je met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.5 Body Care Dordrecht kan voor de uitvoering van je bestelling(en) derden inschakelen, deze voorwaarden blijven dan van toepassing.

1.6 Op aangekochte PS.Food & Lifestyle producten en DQADirect voedingssupplementen zit geen bedenkingstermijn. PS.Food & Lifestyle en DQADirect producten kunnen om hygiënische redenen niet worden geruild of retour genomen worden. Bij wet bepaald.

Artikel 2 Aanbiedingen/leveringen

 2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen en deze gelden alleen zolang de voorraad strekt. 

2.2 Het gedeelte ‘zolang de voorraad strekt’ genoemd in 2.1 is niet van toepassing op de schriftelijke aanbiedingen waarin een geldigheidsduur is vermeld.

2.3 Aanbiedingen gelden eenmalig en zijn zonder schriftelijke toestemming niet voor nabestellingen.

2.4 Indien aanbiedingen en prijzen verschrijvingen of vergissingen bevatten, die je naar redelijkheid had behoren te begrijpen, kan Body Care Dordrecht niet aan deze aanbiedingen en prijzen worden gehouden.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Body Care Dordrecht niet tot levering van een deel van de in de aanbieding genoemde producten tegen een deel van de opgegeven prijs.

2.6 Een overeenkomst met Body Care Dordrecht komt pas tot stand na acceptatie van je bestelling door Body Care Dordrecht.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Body Care Dordrecht kan eventueel je bestelling weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering verbinden. Body Care Dordrecht zal je dit binnen 10 werkdagen na je bestelling mededelen.

Artikel 4 Betalingen en incassokosten

4.1 Betaling dient direct te geschieden volgens de beschikbare betalingsmethode.

4.2 Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking, op een door de verkoper aan te wijzen rekening.

4.3 Bezwaren tegen eventuele kosten en hoogte van de koopprijs schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 5 Levering en leveringstijd

5.1 De levering van de producten vindt plaats op de locatie en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor zending, hierbij gaat het risico van de producten op jou over.

5.2 Body Care Dordrecht zal de producten binnen 7 dagen leveren. Dit kan afwijken wanneer je de bestelling in het weekend plaatst.

5.3 De opgegeven levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Indien de indicatieve levertijden worden overschreden geeft dit geen recht op een schadevergoeding, of het recht de overeenkomst te ontbinden, of van de order af te zien.

5.4 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat je de overeenkomst in stand laat, bent je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

5.5 Bij retourzending van het product worden de verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 6 Prijzen

6.1 De prijzen voor de producten en diensten van Body Care Dordrecht zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief administratie-, afhandelings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

6.2 De koopprijs is de geldende prijs op de dag van levering.

6.3 De vastgestelde prijzen kunnen door Body Care Dordrecht te allen tijde worden gewijzigd. Body Care Dordrecht zal prijzen zeker wijzigen indien wettelijke voorschriften zoals wijziging van het BTW-tarief, recepturen, kosten, tarieven, marktomstandigheden, assortiments- samenstelling, of andere zaken daartoe aanleiding geven.

Artikel 7 Garantie

7.1 Body Care Dordrecht garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. 

7.2 Indien de geleverde goederen niet voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld, dan kun je de daarvoor bestemde klachtenprocedure in werking stellen, zoals ook vermeld op onze website.

Artikel 8 Onderzoek, reclames

8.1 Je dient de levering op het moment van afleveren te onderzoeken om vast te stellen of de levering aan de gebruikelijke eisen voldoet. 

8.2 Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld bij Body Care Dordrecht en moeten worden ingediend onder vermelding van besteldata, factuur en verzendnummers.

8.3 Verborgen fouten dienen na 7 dagen na vaststelling docht uiterlijk binnen 6 maanden na levering schriftelijk te worden gemeld bij Body Care Dordrecht.

8.4 Indien Body Care Dordrecht vaststelt dat de levering inderdaad niet aan de overeenkomst voldoet, zal naar keuze van Body Care Dordrecht het bedrag aan je worden terugbetaald of in producten worden vergoed.

8.5 Indien je een product zonder gebreken toch niet wenst af te nemen kun je het product binnen 7 dagen na levering aan Body Care Dordrecht retourneren. Het product dient dan ongeopend, in de originele verpakking en onbeschadigd te zijn. De kosten van de retourzending komen voor je rekening. Ongefrankeerde verzendingen kan Body Care Dordrecht niet in ontvangst nemen.

8.6 Wanneer je de producten al betaald hebt, zal Body Care Dordrecht na ontvangst van de retourzending (conform de voorwaarden in artikel 8.5) de kostprijs van de producten binnen 30 dagen aan je terugbetalen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 9.1 Indien de door Body Care Dordrecht geleverde goederen en diensten gebrekkig zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot wat in artikel 7 onder garantie is vermeld. 

9.2 Body Care Dordrecht is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen en/of onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door gebruiker, of het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.

9.3 Voor een misverstand, beschadigingen, vertragingen of niet goed overkomen van bestellingen en mededelingen door het gebruik van computers, telefoon, het internet of een ander communicatiemiddel tussen koper en Body Care Dordrecht, of tussen Body Care Dordrecht en derden, is Body Care Dordrecht niet aansprakelijk, behalve voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Body Care Dordrecht.

Artikel 10 Privacy Statement

10.1 Voor een goede afhandeling van uw bestelling is het noodzakelijk dat wij uw gegevens van u ontvangen. Deze gegevens zijn bij ons opgeslagen in een database en bevatten uw NAW gegevens en betalingsgegevens.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en betalingsgegevens;
  • Google Analytics volledig privacy vriendelijk hebben ingesteld volgens de AVG;
  • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doelen gebruikt:
  • Het inpakken van uw bestelling;
  • Verzending van uw pakket;
  • De financiële administratie en rapportage, zodat er voor u een factuur opgesteld kan worden en een deugdelijke administratie gevoerd kan voeren.
  • Versturen van een nieuwsbrief, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.
  • Deze gegevens blijven, zoals in de wet wordt vereist, 7 jaar bewaard.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van de geleverde producten blijft bij Body Care Dordrecht berusten en gaat over nadat de volledige aankoopprijs en met inbegrip van eventuele rente en overige kosten in ontvangst is bij Body Care Dordrecht en je al hetgeen je aan Body Care Dordrecht verschuldigd bent op grond van enige overeenkomst hebt voldaan.

11.2 Zolang de volledige betaling van de producten aan Body Care Dordrecht nog niet is voldaan ben je niet bevoegd de producten te verpanden of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

Artikel 12 Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

12.1 Je zult alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door ons geleverde producten geheel respecteren.

12.2 Body Care Dordrecht kan niet garanderen dat de aan jou geleverde producten geen inbreuk maken op (ongeschreven) intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Er is sprake van overmacht in de zin van dit artikel als Body Care Dordrecht niet kan voldoen aan haar verplichtingen en dit niet te wijten is aan de schuld van Body Care Dordrecht. Body Care Dordrecht heeft dan het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Body Care Dordrecht is niet aansprakelijk voor enige schade indien Body Care Dordrecht door overmacht is verhinderd om aan haar verplichtingen te voldoen.

13.2 Onder overmacht in 12.1 van dit artikel wordt, naast alles wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, tevens begrepen elke vreemde oorzaak, welke niet aan Body Care Dordrecht kan worden toegerekend zoals beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, oorlog, staking, boycot en of andere bedrijfsstoornissen bij Body Care Dordrecht en of haar toeleveranciers, inbeslagneming, onderbreking van productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en of energie en natuurrampen, brand, en revolutie.

13.3 Voor zover Body Care Dordrecht bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst was nagekomen of alsnog kan nakomen zal Body Care Dordrecht dit deel apart in rekening brengen en zul jij aan je verplichtingen moeten voldoen alsof dit om een afzonderlijke overeenkomst gaat.

Artikel 14 Ontbinding

14.1 Indien je enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Body care Dordrecht het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of indien jij je verplichtingen alsnog niet behoorlijk nakomt, de gehele overeenkomst of een deel daarvan met onmiddellijke ingang eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle verder toekomende rechten.

14.2 In geval van faillissement, curatele, aangevraagde of verkregen surseance van betaling, heeft Body Care Dordrecht het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijke op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle verdere toekomende rechten van Body Care Dordrecht.

Artikel 15 Diversen

15.1 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met het toepasselijk recht, zal deze vervallen en worden vervangen door een door Body Care Dordrecht vast te stellen vergelijkbare bepaling.

15.2 De ongeldigheid van een bepaling uit deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de overige bepalingen uit deze voorwaarden.

15.3 Indien Body Care Dordrecht gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden heeft toegestaan, kan Body Care Dordrecht nog steeds directe en strikte naleving van deze voorwaarden opeisen. Je kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Body Care Dordrecht deze voorwaarden soepel toepast of heeft toegepast.

15.4 Body Care Dordrecht is gerechtigd om je bestelling door derden te laten uitvoeren.

Artikel 16 Adreswijzigingen

16.1 Koper is verplicht Body Care Dordrecht schriftelijk op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing.

16.2 Indien koper verzuimt dit tijdig te doen, blijft koper jegens Body Care Dordrecht aansprakelijk voor alle verplichtingen ten opzichte van de artikelen die naar diens oude adres worden verzonden.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op elke bestelling, levering, aanbieding en overeenkomst met Body Care Dordrecht is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Wanneer er een geschil ontstaat tussen koper en verkoper dat zij niet onderling kunnen oplossen zal dit geschil alleen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Dordrecht.

Artikel 18 Depot

18.1 De verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd en liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel.

18.2 Body Care Dordrecht heeft het recht de voorwaarden en algemene bepalingen te wijzigen.

18.3 Op het moment van tot stand komen van een overeenkomst is de laatst gedeponeerde versie van toepassing.